Ontwikkelingen binnen de organisatie

Personele ontwikkelingen

Om onze strategische doelen te realiseren kunnen we steunen op een groot team van vakbekwame en gemotiveerde medewerkers, velen met jarenlange ervaring, anderen met jeugdig elan en innovatieve slagkracht. Met hun kennis, ervaring en toewijding zorgen onze medewerkers ervoor dat Van Leeuwen op verschillende manieren toegevoegde waarde biedt aan het hele proces: van buis tot eindconstructie.

Door de acquisitie van Benteler Distribution is het aantal medewerkers ruim verdubbeld en zijn wij in nog meer landen actief. Onze aanwezigheid in 33 landen, met 84 vestigingen en 55 verschillende nationaliteiten is illustratief voor onze internationale scope. Het totale personeelsbestand van de Van Leeuwen Buizen Groep is nu 2.619 medewerkers groot. Van het totale personeelsbestand is 30% vrouw en 70% man.

De verbondenheid tussen de zusterondernemingen en het uitwisselen van kennis en ervaring onderling leiden tot een gezamenlijke inspanning die verder reikt dan de eigen werkmaatschappij. Onze organisatie is er trots op dat er zoveel ervaring wordt ingebracht door collega’s die al vele jaren deel uitmaken van de Van Leeuwen Buizen Groep. We blijven investeren in een gedegen personeelsbeleid gericht op opleiding, ontplooiing en het binden en boeien van onze medewerkers.

Van Leeuwen laat naast haar zorg voor klanten ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zien door steun aan diverse regionale en lokale sport-, cultuur- en charitatieve projecten en onderwijs.

IT-ontwikkelingen

In 2019 zijn belangrijke stappen gezet in het verder uitrollen van ons nieuwe ERP-systeem S/4 HANA. Belangrijke voorbereidingen voor de Nederlandse vestigingen in Deventer en Beesd zijn gerealiseerd, de implementatie zal in 2020 volgen. Door deze uitbreiding wordt opnieuw een belangrijke stap gezet in de innovatie van onze Europese IT-backbone. Intussen zijn er in 2019 verdere verbeteringen doorgevoerd zoals de implementatie van barcodescanning voor de vestigingen in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

Er zijn ook belangrijke stappen gezet op het gebied van het geautomatiseerd verwerken van orders, bestellingen, leveringen en facturen met klanten, leveranciers en vervoerders. Hiermee wordt ingespeeld op de toenemende behoefte bij onze partners om door middel van EDI gegevens met Van Leeuwen uit te wisselen. Door te kiezen voor uniforme oplossingen zijn we in staat om snel op te schalen en door de automatische verwerking van gegevens wordt de foutkans gereduceerd.

Belangrijk aandachtspunt was en blijft cybersecurity. Helaas zijn er in de wereld meer en meer schadelijke aanvallen op computers, servers, mobiele apparaten, elektronische systemen, netwerken en gegevens. IT-beveiliging is dan ook een belangrijk aandachtspunt. Blijvende aandacht is er voor onder andere anti-virusoplossingen, screening van binnenkomende e-mail, en monitoring van het verkeer op het wide area network. Tevens is bewustwording van medewerkers een belangrijke component in het reduceren van de risico’s.

Een belangrijk project in 2020 is de integratie van de voormalige Benteler Distribution bedrijven in het Van Leeuwen-netwerk. Alle vestigingen zullen gemigreerd worden en binnen de Van Leeuwen-standaard gebracht worden. Deze IT-integratie binnen Van Leeuwen legt de basis voor een verdere samenwerking binnen Europa en daarbuiten.

Operations

Van Leeuwen bouwt continu aan haar wereldwijde netwerk van voorraadlocaties en service- en bewerkingscentra, om de service naar de klant verder uit te breiden. We investeren voortdurend in machines en installaties voor value added services. Het optimaliseren van voorraadmanagementsystemen, service op maat en logistieke concepten helpt ons sneller en met een breder en beter assortiment bij onze klant te komen.

Om de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en Industry 4.0 goed te kunnen volgen en toe te passen op onze logistieke processen hebben wij een team van experts op de gebieden van operations research, logistiek en digitalisering. Dit team is continu bezig te onderzoeken wat de nieuwe mogelijkheden zijn en hoe deze kunnen worden toegepast in onze operations.

Bij Van Leeuwen Zwijndrecht werd een nieuwe logistieke faciliteit in gebruik genomen, waardoor afhandeling van in- en uitkomende stromen veel efficiënter kan plaatsvinden. Een volgende stap is de investering in de verdere optimalisatie en automatisering van de orderafhandeling.

Om ruimte te bieden aan assortimentsuitbreiding maar ook om meer voorraad voor klanten te kunnen aanhouden, wordt op verschillende locaties wereldwijd de magazijnruimte uitgebreid. In Sydney, Australië is een extra magazijn van 2.000 m2 bijgebouwd. Met deze nieuwe faciliteit kunnen we het assortiment fittingen en flenzen behoorlijk uitbreiden. Hiermee beschikken we in Australië over magazijnen in alle vijf de grote steden met een krachtige hub in Sydney.

Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid

Onze opdrachtgevers hebben te maken met steeds strengere eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Zaken waaraan ook Van Leeuwen voortdurend aandacht besteedt. Jaarlijks leggen we onze hoge kwaliteitsnormen vast in doelstellingen. Met Key Performance Indicatoren (KPI’s) en interne audits monitoren wij periodiek de voortgang. Het kwaliteitsbewustzijn kent al een lange historie binnen Van Leeuwen. We werken al tientallen jaren conform ISO-normeringen.

Ook Benteler Distribution kent een uitgebreid en professioneel kwaliteitsmanagementsysteem. In 2019 heeft voor 38 vestigingen de hercertificering voor ISO 9001:2015 succesvol plaatsgevonden. In 2020 zal allereerst de transitie plaatsvinden om de ISO 9001:2015 certificaten onder te brengen bij één certificerende instantie (LRQA) om vervolgens de twee systemen te integreren en te combineren tot één systeem, gebaseerd op de best practices van de twee afzonderlijke systemen. Ook de uitbreiding van de certificering voor IATF, de kwaliteitsstandaard voor automotive, in Slowakije toont aan dat het systeem van kwaliteitsmanagement wordt afgestemd op de wensen van de klant.

Het veiligheidsbewustzijn van Van Leeuwen-medewerkers is het afgelopen jaar verder toegenomen. Als basis hiervoor gebruiken we de combinatie van safety surveillance rounds, life saving rules, toolbox meetings en safety alerts. Omdat de kracht in de herhaling zit, brengen we de toolboxen en life saving rules regelmatig onder de aandacht.

Om de training en kennis op een nog beter niveau te brengen, is er een pilot gestart met e-learning, dat nu wordt uitgerold binnen de eerste vestigingen. Ons veiligheidssysteem, gebaseerd op OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series), en ons actieve veiligheidsbeleid leiden tot goede resultaten.

Ook richten we ons op onze omgeving. Na de acquisitie van Benteler Distribution beschikken we over tien vestigingen die ISO 14001 gecertificeerd zijn. Met deze standaard op het gebied van environmental management binnen ons bedrijf, onderzoeken we in 2020 hoe we deze standaard verder kunnen uitrollen naar meer vestigingen. Ook bij onze dagelijkse processen werken we aan maatregelen om de impact op het milieu reduceren. Hierbij gaat het om het minimaliseren van het aantal kilometers, investeren in duurzame equipment en het reduceren van het energieverbruik.

Compliance

We besteden veel aandacht aan het voldoen aan de steeds veelomvattender wordende lokale en internationale regelgeving. Compliance staat bij Van Leeuwen hoog op de agenda. Wet- en regelgeving zoals mededingingsrecht, privacywetgeving, internationale sancties en (invoer)beperkende maatregelen: alle geldende regelgeving wordt nauwgezet gevolgd, beoordeeld en toegepast in de organisatie. Interne procedures, opleidingen en auditering zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

In onze gedragscode (Code of Conduct) zijn onze principes met betrekking tot houding en gedrag van medewerkers duidelijk vastgelegd. Deze informatie wordt aan elke medewerker bij indiensttreding uitgereikt en toegelicht. In november 2019 is een vernieuwde versie van de Code of Conduct binnen de Van Leeuwen Buizen Groep geïntroduceerd, die via het intranet ook voor de nieuwe Benteler Distribution collega’s beschikbaar en onder de aandacht gebracht is. Afgelopen jaar heeft onze Code of Conduct Compliance Committee geen meldingen van overtredingen ontvangen.

Strategie

Van Leeuwen's strategie richt zich op het uitbreiden en verbeteren van haar marktpositie in verschillende marktsegmenten en landen door acquisities en autonome groei. De toevoeging van Benteler Distribution aan de Van Leeuwen Buizen Groep versterkt Van Leeuwen’s distributienetwerk in Europa met een breder productassortiment en groter aanbod van toegevoegde waarde diensten en bewerkingen voor klanten. Het samenvoegen van Van Leeuwen en Benteler Distribution maakt de verdere ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor klanten mogelijk, zoals geoptimaliseerde en gespecialiseerde voorraden vlakbij de klant, en investeringen in IT-ondersteunde klantinterfaces en effectieve distributie-oplossingen.

Onze aandacht zal in de komende jaren uitgaan naar innovatieve oplossingen voor onze klanten en de opslag, distributie en logistieke afhandeling. Naast verdere optimalisatie van onze handling systemen in onze magazijnen en productiefaciliteiten zal onze aandacht daarbij vooral uitgaan naar de ease of doing business met Van Leeuwen. Belangrijk hierbij is het integreren van onze systemen met de systemen van onze klanten en leveranciers, onder andere door het verder toepassen van EDI. Het optimaliseren van de verbinding en samenwerking tussen de verschillende vestigingen in ons netwerk is hierbij een belangrijk speerpunt. Een sterk en geïntegreerd netwerk biedt onze klanten nog meer nabijheid en een breder pakket van producten en diensten.

Complete oplossingen inclusief bewerkingen op maat naar wens van de klant zullen een belangrijke rol spelen in de industriemarkt. In de energiemarkt zijn onze wereldwijd opererende acquisitie- en uitvoeringsteams een belangrijk middel om onze uitgebreide kennis op het gebied van inkoop, projectmanagement en projectopslag en bewerkingen bij de klant te brengen.

Contactgegevens