Verbetering van het resultaat

De geconsolideerde netto-omzet van de Van Leeuwen Buizen Groep bedroeg € 787 miljoen, een stijging van 25% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Het aandeel van het industriesegment in de omzet was 47% (2018: 55%) en van het energiesegment 53% (2018: 45%). Het totale verkochte tonnage steeg ten opzichte van 2018 met bijna 14%, maar de verkoop uit voorraad daalde met meer dan 3%. Exclusief de bijdrage van Benteler Distribution, steeg de netto-omzet en het totale tonnage met respectievelijk 19% en 9%, en daalde de verkoop uit voorraad met 12%.

Het bedrijfsresultaat verbeterde met 26% en kwam uit op € 17 miljoen. Dit is inclusief een negatief valuta-effect van € 0,3 miljoen. De gemiddelde verkoopprijs (en bijbehorende kosten) per ton lag hoger dan in 2018. De bedrijfskosten namen toe met € 14,7 miljoen en kwamen uit op € 118,4 miljoen. De toename van de totale kosten kan vooral worden toegeschreven aan een toename van operationele kosten in verband met Ferrostaal Piping Supply, waarvan de kosten in 2018 slechts vanaf de acquisitiedatum van 1 mei 2018 waren opgenomen. Tevens zijn in 2019 de operationele, overname- en integratiekosten van de Benteler Distribution-bedrijven (€ 10,6 miljoen) vanaf de acquisitiedatum van 29 november 2019 opgenomen. Bovendien zijn er eenmalige reorganisatiekosten van € 0,5 miljoen opgenomen in de som van de kosten. In 2018 bedroegen de eenmalige kosten € 0,2 miljoen. Het bedrijfsresultaat bedroeg € 17 miljoen, een stijging van € 3,5 miljoen in vergelijking met het voorgaande jaar.

De belastingdruk bedroeg € 3,7 miljoen en is hoger dan in 2018 (€ 2,2 miljoen). In de belastingberekening over 2018 was een eenmalig voordeel van € 0,9 miljoen opgenomen in verband met het lager belastingtarief van toepassing op de latente belastingvorderingen van de Groep. De resterende toename is het gevolg van de resultaten behaald in landen met een relatief hoger belastingtarief.

Het nettoresultaat over 2019 bedroeg € 10,1 miljoen, een stijging met € 0,4 miljoen in vergelijking met het voorgaande jaar. Het effect van Benteler Distribution aan dit nettoresultaat was een verlies na belasting van € 1,4 miljoen. Wordt dit effect buiten beschouwing gelaten, dan zou het nettoresultaat uitkomen op € 11,5 miljoen, een stijging van € 1,8 miljoen in vergelijking met het voorgaande jaar.

Het operationele werkkapitaal steeg tot € 382 miljoen, voornamelijk door de toename van voorraden en het netto handelskapitaal door de acquisitie van Benteler Distribution. Tevens waren de voorraden onderweg (in transit) ten behoeve van energieprojecten tijdelijk hoger aan het eind van het jaar. Wanneer de voorraad die is verkregen met de acquisitie van Benteler Distribution buiten beschouwing wordt gelaten, zijn de voorraadniveaus verlaagd gezien de lagere verkoopvolumes en kortere levertijden.

De overname van Benteler Distribution is in de jaarrekening verantwoord volgens de purchase accounting method. De activa van de Van Leeuwen Buizen Groep zijn meer dan verdubbeld. Van de van Benteler Distribution overgenomen activa vertegenwoordigen voorraden en vaste activa ongeveer 65%. De overname resulteerde in een aanzienlijke negatieve goodwill, doordat de koopsom onder de netto vermogenswaarde ligt. Deze negatieve goodwill is opgenomen onder voorzieningen en zal in de toekomst vrijvallen in het resultaat.

Ook de kapitaalstructuur van de onderneming is gewijzigd door de overname van Benteler Distribution. De overname is gefinancierd door een storting van de aandeelhouders in het eigen vermogen en door een hoger gebruik van de bestaande kredietfaciliteiten. Het groepsvermogen steeg met € 81 miljoen naar € 252 miljoen. De netto schuldpositie steeg van € 50 miljoen naar € 85 miljoen. Als gevolg van de gewijzigde vermogensstructuur daalde de solvabiliteit naar bijna 31%. Gecorrigeerd voor de negatieve goodwill bedraagt de solvabiliteit meer dan 40%. De kaspositie en bankfaciliteiten van de Van Leeuwen Buizen Groep zijn voldoende om in de financieringsbehoeften te voorzien.

Contactgegevens