Van Leeuwen
Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

De informatie die Van Leeuwen (Van Leeuwen Buizen Groep B.V. en haar dochterbedrijven) op deze website aanbiedt, is bedoeld om nuttig en informatief te zijn en voor persoonlijk gebruik van de bezoeker. Opgemerkt dient te worden dat, hoewel de informatie op de website van Van Leeuwen met de grootst mogelijke zorg en in goed vertrouwen is opgesteld, Van Leeuwen geen uitspraken doet of garanties afgeeft over de juistheid en/of volledigheid ervan en deze informatie achterhaald, aangepast of ingekort kan zijn. De informatie is niet bedoeld als advies of om als basis te dienen voor een evaluatie of beslissing. De website wordt aangeboden in de staat waarin deze zich bevindt ('as is') en zonder enige expliciete of impliciete garantie en waarborg, waaronder, maar niet uitsluitend, inzake verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, deugdelijkheid, niet-inbreuk of anderszins. Van Leeuwen sluit iedere vorm van aansprakelijk uit voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het bezoek van, gebruik van of informatie op (i) deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen dan wel (ii) andere website(s) waar de website van Van Leeuwen naar verwijst. Het opnemen van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat Van Leeuwen de informatie op dergelijke website(s) onderschrijft of hieraan gelieerd is.

Eigendom

Van Leeuwen heeft het recht om onaangekondigd informatie op deze website aan te passen, toe te voegen en/of te verwijderen.
Van Leeuwen bezit alle intellectuele eigendomsrechten dan wel licenties voor de inhoud van deze website en de downloads. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Bezoekers mogen geen enkele informatie die is verkregen van deze website wijzigen, kopiëren, verveelvoudigen, verspreiden, verkopen of openbaar maken.

Verkoop

De Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Staalfederatie Nederland zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven, gesloten en te sluiten overeenkomsten en andere (rechts)handelingen met betrekking tot de verkoop en/of levering door ons van zaken en/of diensten van de Nederlandse vestigingen van Van Leeuwen. Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40409040. Andersluidende algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Op het gebruiken en downloaden van deze website, en de geldigheid van deze disclaimer, Privacyverklaring en Cookieverklaring, is het Nederlands recht van toepassing. De gerechtelijke instanties in Nederland zijn bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

Wijziging van deze disclaimer

Van Leeuwen behoudt zich het recht voor om aanpassingen aan te brengen in deze disclaimer. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende disclaimer op de hoogte bent.

Informatie

Locaties

Bekijk alle locaties

Bezoek ons op de Maritime Industry beurs!

Vraag hier uw gratis toegangsbewijs aan:

 

Buizen van CO2 gereduceerd staal verkrijgbaar!


Ik wil meer informatie


Ga naar de webshop